A Universidade da Coruña é beneficiaria dunha subvención para a promoción do emprego da mocidade e implantación da garantía xuvenil en I+D+i, na que se promoverá a contratación de titulados enmarcados na liña de actuación "Xestión documental das actividades de transferencia e investigación na UDC  (Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia)”. O perfil da persoa buscada é o seguinte:

Titulado universitario no ámbito da Información e Documentación. Valorarase especialmente a formación e a experiencia en procedementos informáticos de xestión de bases de datos, así como o dominio da lingua inglesa.

As persoas interesadas en participar nesta posible contratación deberán presentar a ficha que se achega xunto co Curriculum vitae, dirixido á Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia, indicando na opción solicita “PEJ 2018”:

a) No rexistro electrónico da UDC: https://sede.udc.gal/services/telematic_register

b) Ou presencialmente no Rexistro Xeral da Universidade (Rúa Maestranza, 9), no Rexistro Auxiliar de Elviña (Local nº 1, baixo, da Facultade de Ciencias no Campus da Zapateira) ou no Rexistro Auxiliar de Ferrol (Dr. Vázquez Cabrera, sn)

O prazo para remitir a documentación estará aberto ata as 14 horas do próximo 29 de xullo.

Mais información:
Sede electrónica da UDC
Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia (Sección Subprograma Estatal de Incorporación)

La Universidade da Coruña convoca pruebas selectivas para cubrir, por el turno libre, cuatro plazas de la Escala de Ayudantes de Archivo, Bibliotecas y Museos de la Universidad de A Coruña, Grupo A, Subgrupo A2.

Más información: BOE 11/07/2019

Cualtis es una compañía dedicada a la prevención de riesgos laborales que asesora, gestiona y desarrolla actividades preventivas, ofreciendo soluciones reconocidas por su solvencia, contenido, equipamiento, flexibilidad y rigor. Cualtis está acreditada en todo el territorio nacional para ofrecer servicios de las cuatro especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo.

La compañía se encuentra en la actualidad en el proceso de organizar el archivo de la sede de Santiago de Compostela, por lo que ofrece un puesto en prácticas externas extracurriculares para una persona que desee ampliar sus conocimientos y capacidades colaborando en el proceso.

Lugar donde se realizará el trabajo: Cualtis SLU. Polígono Industrial del Tambre, Calle Vía Pasteur, 45, 15890 Santiago de Compostela, La Coruña

Descripción del trabajo a realizar por el estudiante: Organización del archivo profesional de Cualtis

Período durante el que se realizará el trabajo: 08/07/2019 a 06/09/2019 (aproximadamente)

Número total de horas dentro de este período: 180 horas

Horario: 10:00 a 14:00, lunes a viernes

Titulación del estudiante: Grado en Información y Documentación, Máster en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Biblioteca, o equivalentes.

Formación que adquirirá el estudiante al realizar este trabajo:

  • Organización de archivos: clasificación, ordenación e instalación
  • Experiencia profesional: documentación de prevención de riesgos laborales

Forma prevista para el seguimiento y orientación al estudiante durante la realización del trabajo: El estudiante contará con el apoyo y las indicaciones de su tutor profesional que le indicará el contexto de las tareas a realizar, así como los plazos de ejecución de las mismas.

Beca o ayuda de estudios que la empresa otorgará al estudiante: 150 €/mes y alta en Seguridad Social

Los interesados en realizar esta práctica externa extracurricular deberán enviar un correo electrónico a decanato.humanidades@udc.es antes del 3 de julio de 2019 indicándolo y adjuntar un curriculum vitae.

A Mesa do Parlamento de Galicia, na sesión do 4 de xuño de 2019, acordou aprobar as bases da convocatoria para a concesión das seguintes bolsas individuais para contribuír á formación práctica de persoas graduadas universitarias e relacionadas coa actividade da institución:

a) Dúas bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.

b) Unha bolsa de formación en comunicación institucional.

c) Dúas bolsas de formación en publicacións.

d) Unha bolsa de formación en recursos técnicos e contratación.

e) Unha bolsa de formación en xestión parlamentaria.

As solicitudes poderán presentarse no prazo de quince (15) días naturais contados desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Máis información no DOG do luns 17 de xuño de 2019

Secretaría Xeral do Tribunal Constitucional. Convocatoria de bolsa de formación en biblioteconomía e documentación relacionada cos fondos bibliográficos do Tribunal Constitucional. Dirixidas a persoas egresadas, cun mestrado o doutorado en Biblioteconomía e Documentación ou similar.
https://www.boe.es/…/di…/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6847.pdf