Prazas de persoal funcionario para a Deputación de Lugo: Técnico/a Superior en Arquivística, Psicólogo/a, Técnico/a de información profesional para demandantes de emprego,Técnico/a de xestión medio ambiental, Enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15590.pdf?fbclid=IwAR3Jfa1c2KUWDJyjYUIWJGe02E1KNtnvgkVdKsUAVo7I5gvWznBaROj5KdU

Bases e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de Técnico/a de biblioteca
https://apobra.sedelectronica.es/board

Beca Junior: 6000 euros mensuales hasta tres meses. Historia del Arte y Afines relacionadas con Arte y Humanidades

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/pdfs/BOE-B-2018-45945.pdf