Convocatoria a cobertura en propiedade, polo sistema de oposición libre, dunha praza de Auxiliar de Biblioteca e Arquivo, encadrada na escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Auxiliar, pertencente ao grupo de clasificación C, subgrupo C1, vacante no Cadro de persoal do Concello de Ferrol e correspondente á OPE do ano 2018.

As instancias de participación, dirixidas ao señor Alcalde, presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ou ben mediante o procedemento que regula o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, durante o prazo de 20 días naturais a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Mais información no Boletín Oficial da Provincia do 22 de novembro

A Universidade da Coruña convoca probas selectivas para a provisión de seis prazas da escala de auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos, vacantes no cadro de persoal funcionario.

Máis información no DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191114/AnuncioG2017-051119-0003_gl.html 

A Universidade da Coruña é beneficiaria dunha subvención para a promoción do emprego da mocidade e implantación da garantía xuvenil en I+D+i, na que se promoverá a contratación de titulados enmarcados na liña de actuación "Xestión documental das actividades de transferencia e investigación na UDC  (Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia)”. O perfil da persoa buscada é o seguinte:

Titulado universitario no ámbito da Información e Documentación. Valorarase especialmente a formación e a experiencia en procedementos informáticos de xestión de bases de datos, así como o dominio da lingua inglesa.

As persoas interesadas en participar nesta posible contratación deberán presentar a ficha que se achega xunto co Curriculum vitae, dirixido á Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia, indicando na opción solicita “PEJ 2018”:

a) No rexistro electrónico da UDC: https://sede.udc.gal/services/telematic_register

b) Ou presencialmente no Rexistro Xeral da Universidade (Rúa Maestranza, 9), no Rexistro Auxiliar de Elviña (Local nº 1, baixo, da Facultade de Ciencias no Campus da Zapateira) ou no Rexistro Auxiliar de Ferrol (Dr. Vázquez Cabrera, sn)

O prazo para remitir a documentación estará aberto ata as 14 horas do próximo 7 de outubro.

Mais información:
Sede electrónica da UDC
Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia (Sección Subprograma Estatal de Incorporación)

La Universidad de Alcalá, a través del proyecto I+D+i de la Comunidad de Madrid llamado "The Earlier Ancient Egyptian Mortuary Texts Variability" (Programa Atracción de Talento, proyecto no. 2018-T1/HUM-10215) ofrece un contrato predoctoral de tres años de duración –empezando en enero 2020– para la realización de una tesis doctoral en la Universidad de Alcalá y la contribución en el proyecto "The Earlier Ancient Egyptian Mortuary Texts Variability”, dirigido por el Prof. Carlos Gracia Zamacona.

Se requiere haber realizado un máster, disponibilidad para viajar e iniciar los estudios de doctorado en la UAH bajo la supervisión del Prof. Carlos Gracia. El objetivo principal es el estudio de los textos mortuorios del Reino Antiguo y Reino Medio, concentrándose en la construcción, variabilidad y transmisión de estos corpora. Este tema será el foco principal de trabajo en la tesis y en el proyecto de la persona seleccionada.

La convocatoria se ha abierto el 19 de septiembre y se cerrará el 19 de octubre. La remuneración bruta es de 25.468,89 Euros. Para obtener más información sobre esta convocatoria y solicitar el contrato, puede visitarse el enlace del portal de empleo de la Comunidad de Madrid.

 

La Universidade da Coruña convoca pruebas selectivas para cubrir, por el turno libre, cuatro plazas de la Escala de Ayudantes de Archivo, Bibliotecas y Museos de la Universidad de A Coruña, Grupo A, Subgrupo A2.

Más información: BOE 11/07/2019