PDF original: Regulamento dos TFG nos títulos de grao da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña

Exposición de motivos

O Real decreto 1393/2007(1) establece no artigo 12.3, situado no capítulo 3, que se dedica ás
ensinanzas oficiais de grao, que «estas ensinanzas concluirán coa elaboración e defensa dun
traballo de fin de grao».

No artigo 12.7 engádese que «o traballo de fin de grao terá entre 6 e 30 créditos, deberá
realizarse na fase final do plan de estudos e estar orientado á avaliación de competencias
asociadas ao título», sen se recoller ningunha outra disposición sobre o proceso de elaboración
e avaliación que, en consecuencia e no exercicio da súa autonomía, deberá ser regulado por
cada universidade.

Para estes efectos, as Directrices para a elaboración de propostas de títulos de grao na UDC(2)
especifican o seguinte sobre a fase final dos estudos na alínea 9 do artigo 3.2, que trata a
organización das ensinanzas de grao:

«Traballo de fin de grao: os plans de estudos de grao deberán incluír entre 6 e 30 créditos
destinados a realizar un traballo de fin de grao na fase final do plan de estudos, unha vez
superados, cando menos, un total de 180 créditos, incluídos todos os da primeira metade. En
cada plan de estudos, coa supervisión académica do centro correspondente, establecerase a
forma de realización, a titorización e os procedementos de avaliación do dito traballo, que
deberá orientarse á avaliación das competencias asociadas ao título.»

O Estatuto do estudante universitario(3) establece no artigo 27: «Os proxectos de fin de carreira,
traballos de fin de grao e mestrado, así como as teses de doutoramento, rexeranse pola súa
normativa específica». Así mesmo, nas epígrafes g) e h) do artigo 8 sinálanse os dereitos
específicos dos estudantes de grao en relación co traballo de fin de grao; e no artigo 30 o
dereito á revisión das cualificacións.


Neste contexto, e coa finalidade de unificar os criterios e procedementos para garantir unha
actuación homoxénea á hora de planificar e avaliar os traballos de fin de grao (en diante TFG)
deste centro, resulta conveniente establecer as seguintes normas de carácter xeral. Isto, sen
prexuízo das posibles particularidades de cada título do centro, que necesariamente deberán
ser atendidas e convenientemente reguladas e publicadas como anexos a este regulamento.

1. Obxecto e ámbito de aplicación

1.1. Este regulamento contén as directrices relativas á definición, realización, defensa,
cualificación e tramitación administrativa dos TFG marcados nos diferentes plans de estudos
de grao que se imparten neste centro, de acordo coas Directrices para a elaboración de
regulamentos relativos ao traballo de fin de grao nos graos da UDC, aprobadas polo Consello
de Goberno de 22 de xullo de 2011. Será publicado no web do centro.

1.2. O contido deste regulamento complétase co resto de regulamentacións e procedementos
da UDC que se atoparen en vigor e que se referiren, entre outros aspectos, ao sistema de
avaliación, ao recoñecemento e á transferencia de créditos, así como á mobilidade de estudantes.

1.3. A xunta de centro poderá delegar na Comisión de Docencia e Calidade do centro na
xestión dos TFG ou, no seu caso, elixirá unha comisión cuxa función principal será a de
xestionar todo o proceso relativo aos TFG e asegurar a aplicación deste regulamento.

2. Natureza e características do TFG

2.1. O TFG supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun
proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores.
Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as
capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

2.2. O TFG deberá estar orientado a se aplicaren as competencias xerais asociadas ao título.
En concreto, a capacitar para a busca, xestión, organización e interpretación de datos
relevantes –da súa área de estudo– co obxecto de emitir xuízos que inclúan unha reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica, tecnolóxica ou ética, e facilitar o
desenvolvemento dun pensamento e xuízo crítico, lóxico e creativo.

2.3. A UDC establece que o TFG pode ser defendido e avaliado unha vez se tiver constancia
fidedigna de que o estudantado superou 234 créditos, de acordo co establecido no punto 6.

2.4. O TFG non ten a natureza dun traballo investigador. Con todo, a titularidade dos dereitos
de propiedade intelectual, se for o caso, corresponderá a quen o realizar según queda recolllido
no apartado h) do artigo 8 do RD 1791/2010 do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto
do estudante universitario salvo que se establecer doutra maneira no documento de asignación
do TFG que cada estudante debe asinar, nos termos e coas condicións previstas na lexislación
vixente.

2.5. O tema de que for obxecto o TFG, tanto no seu nivel como na súa extensión e os seus
obxectivos, deberá posibilitar que o/a estudante o realice no número de horas equivalentes aos
créditos ETCS asignados a este traballo no plan de estudos, e coa duración que alí se
establece.
O centro velará mediante os mecanismos de coordinación existentes no grao e a comisión
sinalada no artigo 1.3 por que isto se cumpra e, en consecuencia, poidan alcanzarse as taxas
de eficiencia, éxito e graduación a que fai referencia a memoria do grao.

3. Dirección académica do TFG

3.1. O TFG será dirixido por un membro do profesorado dos departamentos con docencia no
plan de estudos do título de grao.

Tal profesor/a será responsable de:

a) expoñerlle ao estudantado cuxa titoría exerza as características do traballo, e orientalo no
seu desenvolvemento;
b) realizar un seguimento da elaboración do TFG e velar polo cumprimento dos obxectivos
fixados;
c) autorizar a presentación e defensa do TFG.

3.2. O TFG poderá ser dirixido por máis dunha persoa. Nese caso, cando menos unha delas
deberá ser un membro do profesorado pertencente aos departamentos que imparten docencia
no título de grao en que estiver matriculado o/a estudante.

Por outra parte, se no marco dun convenio de prácticas o/a estudante ten que desenvolver
parte do TFG ou a súa totalidade noutro organismo distinto á UDC, unha das persoas que
dirixa o traballo poderá pertencer a esa entidade, co fin de que colabore na definición e o
desenvolvemento do TFG.

4. Oferta de temas dos TFG e asignación de direccións

4.1. Os temas ou as liñas dos TFG e os directores correspondentes proporanse de xeito
razoado. Tal proposta será remitida á dirección do centro desde os departamentos a que este
lles fixer o encargo dos TFG. Os estudantes poderán propoñerlles aos departamentos temas
ou liñas para que sexan incorporados na súa oferta.

4.2. A comisión a que se refire o artigo 1.3 deste regulamento aprobará e fará pública unha
listaxe cos temas así como co número de estudantes que poden escoller cada tema e os
criterios de asignación. A devandita listaxe garantirá un número de direccións suficiente para a
totalidade dos estudantes matriculados no TFG.

4.3. Unha vez finalizados os pasos anteriores, o estudantado solicitará a asignación por orde
de preferencia dun número mínimo de tres temas ou liñas segundo modelo de impreso
establecido (Anexo I).

A comisión preparará unha proposta de asignación provisional, en que intentará respectar as
opcións manifestadas polo estudantado e o profesorado implicado. Para dirimir as prioridades
na elección de tema ou titor/a valorarase como criterio o expediente académico.

4.4. Coa publicación da proposta provisional establecerase un período de reclamacións.
Resoltas estas, o órgano competente publicará unha listaxe definitiva. Calquera modificación
posterior terá que efectuarse de común acordo entre o alumnado e o profesorado afectado, e
en calquera caso sempre que a comisión o autorizar e publicar.

4.5. O TFG do grao en Humanidades e do grao en Información e Documentación está asignado
no plan de estudos ao segundo cuadrimestre. Se o alumnado realizase a matrícula no período
ordinario, o prazo límite para lle remitir ao centro os temas e directores que se indican na
epígrafe 4.1, é o 30 de setembro. O prazo límite para publicar a listaxe da epígrafe 4.2 é o 30
de outubro.

O procedemento completo deberá estar rematado antes do 30 de novembro.

Se o alumnado se matricula no período de ampliación da matrícula, no mes de febreiro, os
procedementos establecidos nas epígrafes 4.1, 4.2 e 4.3 deberán estar finalizados antes do 30
de marzo.

Sempre e cando o centro o estimar oportuno en función da súa organización docente, aínda
que o TFG estea asignado ao segundo cuadrimestre, se a superación deste traballo supón o
remate dos estudos, o alumnado poderá defendelo no período establecido para a primeira
oportunidade do primeiro cuadrimestre e, de ser o caso, na oportunidade de xullo. Para isto o
alumnado deberá facer a correspondente solicitude, avalada polo/a director/a, ante a comisión
que xestiona o TFG que será quen resolverá.

Neste caso os procedementos establecidos nas epígrafes 4.1, 4.2 e 4.3 deberán estar
rematados antes do 15 de outubro.

No suposto de que o centro non considere esta posibilidade de defensa do TFG no primeiro
cuadrimestre deberá facelo público.

5. Tribunais de avaliación

5.1. Os tribunais de avaliación configuraranse da forma que establecer a comisión que tiver as competencias delegadas, segundo o número de alumnos matriculados e a temática dos
diferentes TFG que se presentaren.

5.2. Cada tribunal estará formado como mínimo por tres persoas e os correspondentes
suplentes. Todas elas deberán ser membros do profesorado do centro que imparte o título de
grao. O/a director/a do TFG non poderá formar parte do tribunal.

5.3. Cada tribunal contará cunha persoa que o presida e outra que exerza como secretaria.
Salvo que a xunta de centro teña establecidos outros supostos, utilizaranse como criterios a
categoría docente e a antigüidade para nomear o/a presidente/a e o/a secretaria/o, que
exercerán como tales en todas as actuacións do tribunal.

5.4. Unha vez constituídos os tribunais de avaliación, estes, de acordo co centro, establecerán
a orde de exposición dos estudantes no caso de seren varios, así como o día, a hora e o lugar
de realización das defensas dos TFG.

Realizarase a adecuada comunicación destes datos a todo o estudantado e profesorado
afectado.

6. Presentación e defensa dos TFG

6.1.Na oportunidade pertinente o/a estudante presentará unha solicitude de defensa e
avaliación do TFG, segundo o modelo de impreso establecido (Anexo II) e no prazo que se fará
público para estes efectos. Coa solicitude entregaranse na administración do centro a versión
escrita do traballo realizado e a versión electrónica, a autorización do/a director/a (Anexo III)
para que o TFG poida ser defendido e cantos documentos estimar necesarios a comisión
encargada.

Rematado o prazo de solicitudes, a Administración do Centro entregará a documentación que
proceda ao secretario/a do tribunal de avaliación quen deberá facer chegar unha copia do
traballo, a cada un dos membros deste.

As instrucións relativas á presentación dos TFG figuran no Anexo IV deste regulamento.

6.2. O estudantado defenderá os seus TFG pública e presencialmente. No caso de que o/a
estudante solicite de forma motivada e acreditada defender o TFG de forma non-presencial,
cumprirá que o faga ante a Comisión de Plans de Estudo, delegada do Consello de Goberno,
para que a autorice ou non. Isto sempre de se daren as condicións legais, técnicas,
administrativas e económicas que o permitiren.

6.3. A realización, presentación e defensa dos TFG poderán efectuarse en calquera dos
idiomas empregados na impartición do grao, de acordo co disposto na memoria de verificación
do título.

6.4. Cada estudante disporá dun tempo máximo, do que será informado polo tribunal, para a
defensa do TFG, en que deberá expoñer os obxectivos, a metodoloxía, o contido e as
conclusións do seu traballo. Con posterioridade terá que atender as preguntas, as aclaracións,
os comentarios e as suxestións que puideren formularlle os membros do tribunal de avaliación.

7. Avaliación e cualificación

7.1. Unha vez realizada a exposición do/a estudante, o tribunal deliberará sobre a cualificación
que lle corresponde. Aplicaranse os criterios de avaliación da guía docente e o disposto na
memoria de verificación do título. Os criterios faranse públicos antes das defensas dos TFG.

Para a cualificación final establecerase a media aritmética das cualificacións asignadas ao TFG
por cada un dos membros do tribunal.

7.2. A cualificación outorgarase en función da seguinte escala numérica establecida no Real Decreto 1125/20034(4), de 0 a 10, con expresión dun decimal, a que terá que engadírselle a correspondente cualificación cualitativa:

a) 0-4,9 suspenso
b) 5,0-6,9 aprobado
c) 7,0-8,9 notable
d) 9,0-10 sobresaliente

7.3. Poderá acceder á mención de matrícula de honra o estudantado que obtiver unha

cualificación igual ou superior a 9,0 puntos, segundo o criterio do tribunal avaliador.

7.4. No caso de o/a estudante obter a cualificación de suspenso, o tribunal faralle chegar un
informe coas recomendacións oportunas para a mellora do traballo e a súa posterior avaliación.

Enviaráselle(s) unha copia deste informe á(s) persoa(s) que dirixiron o TFG.

7.5. A revisión e/ou reclamación das cualificacións finais dos TFG levaranse a cabo de
conformidade co previsto na normativa da UDC.

8. Matrícula, calendario académico e actas

8.1. A matrícula dos TFG realizarase dentro do prazo xeral de matrícula establecido pola UDC,
ou no período de ampliación da matrícula se o/a alumno/a reúne os requisitos para poder
realizar esta modalidade de matrícula, mediante o aboamento dos prezos públicos que
corresponderen de acordo co número de créditos asignados ao TFG.

8.2. O centro, atendendo a criterios de programación docente, establecerá a realización das
defensas dos TFG dentro dos prazos marcados no calendario académico que aprobar o
Consello de Goberno.

8.3. O peche e entrega das actas de avaliación dos TFG aterase ao previsto no calendario
académico aprobado polo Consello de Goberno.

9. Consulta e publicación dos TFG

9.1. A comisión encargada dos TFG seleccionará os traballos que serán publicados no
Repositorio Institucional da UDC (RUC). Para isto, a administración do centro enviará unha
copia en formato electrónico ao Servizo de Biblioteca.

9.2. En caso de que o autor do TFG non autorice o depósito e a publicación deste no RUC, por
razóns de confidencialidade entre outras, deberá solicitalo previamente ante a comisión do
TFG, que resolverá en cada caso.

ANEXO I.

Impreso de solicitude de asignación de tema do TFG.

ANEXO II.

Impreso de solicitude de lectura e defensa do TFG.

ANEXO III.

Impreso de autorización de lectura e defensa do TFG.

ANEXO IV.

Instruccións relativas á presentación dos TFG:
- Rematado o TFG, o alumno entregara na Administración do centro tres exemplares do
TFG, debidamente encadernados, dúas copias en soporte dixital do TFG, acompañados
dos escritos de solicitude e de autorización de lectura e defensa, co visto e prace do
director do traballo (Anexos II e III).
- A extensión do TFG non será inferior a corenta páxinas segundo o formato establecido
(Anexo V).
- A primeira páxina do TFG farase seguindo o modelo establecido (Anexo V).
- A entrega do TFG finalizará dez días naturais antes da data establecida, para a súa
presentación e defensa, no calendario oficial de exames.
- O regulamento do TFG e os anexos referidos anteriormente figurarán publicados no
taboleiro e na páxina web do centro.

ANEXO V.

Formato establecido do TFG.

Aclaracións

(1) Real decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais (BOE n.º 260, de 30 de outubro de 2007). Modificado polo Real decreto 861/2010, de 2 de xullo (BOE n.º 161, de 3 de xullo de 2010).

(2) Directrices para a elaboración de títulos de grao na UDC, aprobadas polo Consello de Goberno na súa sesión de 3 de abril de 2008.

(3) Real Decreto 1791/2010, de 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do estudante universitario (BOE n.º 318, de 31 de decembro de 2010).

(4)Real decreto 1125/2003, de 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE n.º 224, de 18 de setembro de 2003).