Regulamento de traballos de fin de grao e mestrado da Facultade de Humanidades e Documentación

(Aprobado pola Xunta de Facultade o 24 de novembro de 2021)

Exposición de motivos

O Real Decreto 822/2021, de 28 de setembro, polo que se establece a organización do Ensino Universitario e o procedemento de Garantía de Calidade, indica no seu artigo 14, apartado 6 que o traballo de fin de grao, de carácter obrigatorio e cuxa superación é imprescindible para a obtención do título oficial, ten como obxectivo esencial a demostración por parte do estudante do dominio e da aplicación dos coñecementos, habilidades e destrezas que definen o título universitario oficial de Grao. Este traballo de fin de grao terá un mínimo de 6 créditos para todas as titulacións, e un máximo de 24 créditos para os títulos de 240 créditos, 30 créditos para os títulos de 300 créditos e 36 créditos para os títulos de 360 créditos. Deberá desenvolverse na fase final do plan de estudos, seguindo os criterios establecidos por cada universidade ou centro. Así mesmo, os traballos de fin de grao deberán ser defendidos en acto público, seguindo a normativa que para o efecto estableza o centro ou, se é o caso, a universidade.

A normativa reguladora da matrícula e a defensa do traballo fin de grao (TFG) e do traballo fin de mestrado universitario (TFG), aprobada polo Consello de Goberno de 19 de decembro de 2013, modificada polo Consello de Goberno de 30 de abril e 24 de xullo de 2014, modificada polo Consello de Goberno do 29 de xaneiro de 2015, modificada polo Consello de Goberno do 28 de xuño de 2016, modificada polo Consello de Goberno do 29 de xuño de 2017 indica no seu apartado 2.1 que o traballo de fin de grao supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual ou en grupo, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores.

1 Obxecto e ámbito de aplicación

1.1 O obxecto do presente regulamento é establecer as directrices relativas á definición, realización, defensa, cualificación e tramitación administrativa dos traballos de fin de grao e mestrado da Facultade de Humanidades e Documentación.

1.2 O contido deste regulamento complétase co resto de regulamentacións e procedementos da UDC que se atoparen en vigor e que se referiren, entre outros aspectos, á matricula, a realización, á defensa, e a avaliación do TFG e do TFM.

1.3 A proposta do Decanato, a Comisión Académica de cada titulación xestionará todo o proceso relativo aos TFG/TFM e asegurará a aplicación deste regulamento.

2 Normativa de aplicación

2.1 Os traballos de fin de grado e mestrado da Facultade de Humanidades e Documentación se rexerán polo presente regulamento e polas seguintes normas:

 • Real Decreto 822/2021, do 28 de setembro, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade.
 • Normativa reguladora da matrícula e a defensa do traballo fin de grao (TFG) e do traballo fin de mestrado universitario (TFG), aprobada polo Consello de Goberno da Universidade da Coruña de 19 de decembro de 2013, modificada polo Consello de Goberno de 30 de abril e 24 de xullo de 2014, modificada polo Consello de Goberno do 29 de xaneiro de 2015, modificada polo Consello de Goberno do 28 de xuño de 2016, modificada polo Consello de Goberno do 29 de xuño de 2017.
 • Estatuto do Estudante Universitario aprobado polo Real Decreto 1971/2010, do 30 de decembro, que no seu artigo 27 indica que os proxectos de fin de carreira, traballos de fin de grao e mestrado, así como as teses de doutoramento, rexeranse pola súa normativa específica.
 • Estatuto do estudantado da Universidade da Coruña, aprobado polo Claustro Universitario o 29 de maio de 2007.

Dito o anterior, e co obxectivo de unificar criterios a fin de garantir unha homoxeneidade no procedemento de xestión dos TFG e TFM da Facultade de Humanidades e Documentación, a Xunta de Facultade aprobou o presente documento.

3 Natureza do TFG/TFM

3.1 O TFG/TFM será un traballo orixinal, realizado individualmente, defendido ante un tribunal universitario e consistente nun proxecto integral de natureza académica que desenvolve os contidos formativos recibidos e sintetiza as competencias adquiridas nas ensinanzas. Os TFG/TFM da Facultade de Humanidades e Documentación non teñen a natureza de traballos de investigación. En todo caso e, en relación cos dereitos da propiedade intelectual, a titularidade do traballo corresponderá ao seu autor sendo de aplicación o establecido na lexislación vixente.

3.2 Os TFG/TFM na Facultade de Humanidades e Documentación non poden ser desenvolvidos en grupo.

4 Titorización académica do TFG/TFM

4.1 O TFG/TFM será titorizado por un ou más membros do profesorado dos departamentos con docencia no plan de estudos da titulación. Tal profesor/a será responsable de:

 1. expoñerlle ao/á estudante as características do traballo, e orientalo no seu desenvolvemento;
 2. realizar un seguimento da elaboración do TFG/TFM e velar polo cumprimento dos obxectivos fixados;
 3. avaliar numericamente cunha nota máxima de 7 puntos o traballo efectuado polo/a alumno/a seguindo os criterios de valoración establecidos pola Comisión Académica da Titulación e aprobados pola Comisión de Docencia e Calidade da Facultade, e que serán expostos no Campus Virtual para o coñecemento de todas as partes implicadas;
 4. autorizar a defensa do TFG/TFM ante o tribunal no caso de que a nota numérica sexa igual ou superior a 6 puntos.

4.2 O TFG/TFM poderá ser titorizado por máis dunha persoa. Nese caso, cando menos unha delas deberá ser un membro do profesorado pertencente aos departamentos que imparten docencia na titulación en que estiver matriculado o/a estudante.

4.3 O/a estudante pode desenvolver parte ou a totalidade do TFG/TFM noutro organismo distinto á UDC, polo que unha das persoas que titoriza o traballo poderá pertencer a ese organismo co fin de que colabore na definición e o desenvolvemento do TFG/TFM. A persoa responsable das tarefas descritas no artigo 3.1 será obligatoriamente o membro do profesorado da UDC ao que se refire a artigo 3.2.

5 Oferta de temas de TFG/TFM polo profesorado e asignación de titores/as

5.1 A Comisión Académica da titulación establecerá cada curso académico un prazo de oferta de temas de TFG/TFM polo profesorado ao principio de cada cuadrimestre do curso académico.

5.2 Cada proposta de tema incluirá o título, unha descrición do traballo a realizar, o número de alumnos/as que poden aceptar a oferta de xeito simultáneo, e as persoas que asumirán a titorización do TFG/TFM. Todas estas propostas conforman a oferta de TFG/TFM.

5.3 A Comisión Académica da titulación aprobará a oferta de TFG/TFM e lla remitirá ao/á coordinador/a da titulación que fará pública a oferta ao alumnado a través do Campus Virtual.

5.4 O estudantado matriculado da materia de TFG/TFM a quen lle resten como máximo 60 créditos (excluídos os do TFG/TFM) para finalizar a titulación, poderá solicitar a asignación daqueles temas ou liñas nos que teña interese indicando a súa orde de preferencia.

5.5 A Comisión Académica da titulación preparará unha proposta de asignación provisional, na que intentará respectar as opcións manifestadas polo estudantado, baixo o principio de igualdade, mérito e capacidade. Para dirimir as prioridades na elección dun tema ou liña de traballo utilizarase como criterio o expediente académico. A proposta de asignación provisional será publicada polo/a coordinador/a da titulación no Campus Virtual.

5.6 Coa publicación da proposta provisional establecerase un período de reclamacións. Resoltas estas pola Comisión Académica, se publicará polo/a coordinador/a da titulación no Campus Virtual unha proposta definitiva.

5.7 Calquera modificación do tema ou dos titores do TFG/TFM terá que efectuarse de común acordo entre o alumnado e o profesorado afectado, e terá que ser aprobada pola Comisión Académica da titulación.

5.8 O alumnado poderá renunciar a un TFG/TFM asignado mediante un escrito razoado á Comisión Académica da titulación.

5.9 O/a estudante deberá defender o seu TFG/TFM no curso académico no que lle foi asignado o traballo. Transcorrido ese prazo, o/a estudante poderá solicitar no primeiro mes do curso académico seguinte, co visto bo das persoas titoras, unha única prórroga para a continuación da asignación por outro novo curso académico. Transcorrido o prazo deste mes sen a realización da solicitude de prórroga, ou transcorrido o prazo do curso académico adicional sen a realización da defensa do traballo, a/o estudante decaerá nos seus dereitos respecto á asignación de TFG/TFM, declarándose este caducado. Neste caso, a/o estudante deberá iniciar de novo o procedemento previsto neste regulamento.

6 Asignación de tema de TFG/TFM proposto polo alumnado

6.1 A Comisión Académica da titulación establecerá cada curso académico un prazo de oferta de temas de TFG/TFM polo alumnado ao principio de cada cuadrimestre do curso académico.

6.2 O/a coordinador/a da titulación creará unha tarefa no Campus Virtual a través da que o/a estudiante fará chegar una proposta de tema que incluirá o título, e unha descrición do traballo a realizar. A proposta irá asinada polas persoas que realizarán a titorización do TFG/TFM.

6.3 A Comisión Académica da titulación revisará as propostas e as aceptará ou denegará. Unha vez aceptada unha proposta terá o mesmo tratamento que as propostas do profesorado no relativo á súa duración, modificación ou renuncia.

7 Memoria del TFG/TFM

7.1 A memoria do TFG/TFM poderase escribir en galego, castelán, ou inglés.

7.2 A memoria deberá incluír os seguintes contidos mínimos:

a) Unha portada que, polo menos, conterá:

 • Logotipo do Facultade de Humanidades e Documentación e logotipo da Universidade da Coruña.
 • Titulación á que pertence o TFG/TFM
 • Título do TFG/TFM
 • Nome do alumno
 • Nome das persoas que exercen a titorización
 • Mes e ano da data de defensa do TFG/TFM

b) Un resumo do TFG/TFM cunha extensión máxima de 500 palabras.

c) A relación de palabras clave que reflicten o contido do TFG/TFM que teñen que poder ser utilizadas como elementos de busca bibliográfica.

d) Un índice completo do contido, co número de páxina para cada epígrafe e con enlaces aos contidos.

e) O corpo do TFG/TFM que, polo menos, conterá:

 • Unha introdución na que se fai unha contextualización ou exposición do ámbito do problema que se trata, de xeito que quede claramente determinado a motivación e os obxectivos do TFG/TFM.
 • Un resumen dos fundamentos teóricos ou dos conceptos previos necesarios para entender e afrontar o TFG/TFM.
 • Unha exposición do núcleo central do TFG/TFM, indicando a metodoloxía seleccionada para abordar o problema plantado e as actividades e tarefas realizadas.
 • Un resumo dos resultados obtidos e da súa aplicabilidade, pudendo incluír as leccións aprendidas.
 • A bibliografía consultada na elaboración do TFG/TFM. As referencias bibliográficas deberán ser completas, incluíndo sempre que proceden o título, as persoas que son autoras, a publicación, a editorial e a data.

7.3 A Comisión Académica de cada titulación deberá facer pública unha rúbrica de avaliación do TFG/TFM na que poderá describir con máis detalle os contidos esperados no TFG/TFM.

8 Depósito e solicitude de defensa do TFG/TFM

8.1 Con anterioridade a cada oportunidade de defensa, o/a coordinador/a da titulación creará unha tarefa no Campus Virtual para que o/a estudante poida facer o depósito da memoria.

8.2 Antes de poder solicitar a defensa do traballo, o/a titor/a do traballo deberá informar favorablemente na Secretaría Virtual da UDC.

8.3 Despois do informe favorable do/a titor/a, o/a estudante deberá solicitar a defensa do traballo na Secretaría Virtual e presentar na UXAI dúas copias da solicitude de defensa do TFG/TFM no prazo sinalado no calendario académico.

8.4 O/a estudante/a deberá entregar na tarefa do Campus Virtual unha copia dixital do TFG/TFM e a solicitude de defensa PDF xerada pola Secretaría Virtual no prazo de depósito publicado no calendario académico.

9 Avaliación do TFG/TFM polo/a titor/a

9.1 O/a coordinador/a da titulación fará chegar a cada titor/a académico/a a copia dixital do TFG/TFM e a solicitude de defensa PDF dos/as estudantes que titoriza o día seguinte do fin do prazo de depósito.

9.2 O/a estudante realizará unha exposición oral do TFG/TFM diante dos/as titores do traballo en sesión pública.

9.3 O/a titor/a avaliará numericamente o TFG/TFM en base á rúbrica de avaliación do TFG/TFM publicada pola Comisión Académica de cada titulación xunto cun informe razoado cos motivos da cualificación. A cualificación farase constar nun acta individual que deberá ser asinada polo/a titor/a e na que se xustificará a avaliación e se indicará se autoriza a súa defensa diante do tribunal no caso de que a súa cualificación sexa de 6 ou máis puntos.

9.4 Cando o/a estudante obteña una cualificación de 6 ou máis puntos poderá decidir que non desexa defender o seu TFG/TFM ante o tribunal de avaliación e manterá a nota obtida na avaliación do/a titor/a.

9.5 O/a titor/a fará chegar ao coordinador da titulación as actas individuais de cada estudante antes do fin do prazo de avaliación indicado no calendario académico.

10 Tribunais de avaliación

10.1 Os tribunais de avaliación configuraranse da forma que establecer a Comisión Académica da titulación procurando que al menos unha persoa do tribunal sexa dun área afín aos TFG/TFM que serán avaliados.

10.2 O/a director/a do TFG/TFM non poderá formar parte do tribunal.

10.3 Cada tribunal de avaliación estará composto por tres membros seleccionados entre o profesorado da titulación. A categoría docente e a antigüidade utilizaranse como criterios para nomear o/a presidente/a e o/a secretaria/o, que exercerán como tales en todas as actuacións do tribunal.

10.4 Unha vez constituídos os tribunais de avaliación, estes, de acordo co Decanato da Facultade, establecerán a orde de exposición dos estudantes no caso de seren varios, así como o día, a hora e o lugar de realización das defensas dos TFG/TFM.

11 Defensa do TFG/TFM ante o tribunal e avaliación do tribunal

11.1 O acto de defensa será público.

11.2 O/a presidente/a do tribunal moderará o acto de defensa, no que o/a estudante fará unha presentación que terá unha duración recomendada de 20 minutos, á que seguirá unha rolda de preguntas formuladas polos membros do tribunal.

11.3 Coa autorización do/a presidente/a, as persoas presentes no acto con titulación igual ou superior á do/a estudante tamén poderán facer preguntas.

11.4 A persoa ou persoas que titorizan o TFG/TFM poderán solicitar ao tribunal seren escoitadas, tanto no acto público de defensa como en sesión privada despois do acto de defensa.

11.5 O tribunal avaliará numericamente a defensa do TFG/TFM en base á rúbrica de avaliación do TFG/TFM publicada pola Comisión Académica de cada titulación. A cualificación de cada TFG/TFM farase constar nunha acta individual na que se xustificará a avaliación e que constará coa sinatura de todos os membros do tribunal.

12 Revisións e reclamacións das cualificacións

12.1 A revisión e as reclamacións das cualificacións farase segundo o disposto nas normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de Grao e Mestrado universitario da UDC.

13 Consulta e publicación dos TFG/TFM

13.1 A Comisión Académica de cada titulación seleccionará os traballos que serán publicados no Repositorio Institucional da UDC (RUC).

Anexo

Anterior regulamento de traballos de fin de grao e mestrado da Facultade de Humanidades e Documentación