20170409 CatedraJorgeJuan

El lunes 9 de abril, a las 19:30h, en el salón de actos "Concepción Arenal" del Campus de Esteiro de Ferrol, la Cátedra "Jorge Juan" organiza la conferencia "Periodismo y cultura en el siglo XXI" impartida por Don Juan Cruz, periodista y escritor, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2012.

La entrada es libre y gratuita.

En cumprimento do disposto na normativa do Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois (SICUE) para o curso 2018/2019, a Comisión de Valoración reunida o día 23 de marzo, logo de revisar as solicitudes presentadas, fai pública a Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas, coa indicación da causa de exclusión, e a relación provisional de solicitudes admitidas ordenadas pola nota media do expediente.

Sede electrónica da UDC

Convócase a todos os alumnos/as da Facultade á celebración dun acto que terá lugar o vindeiro mércores, 21 de marzo, ás 10:45 horas, no Salón de Graos, consistente na exposición e difusión por parte do persoal da Fundación EXPONAV das actividades que se realizan na mesma.

Listaxe definitiva da 1ª convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2018/2019

APELIDOS E NOME

PAÍS

INSTITUCIÓN

ORDEN

DURACIÓN

(Semestres revistos)

INICIO (Semestre)

ESTADO DA SOLICITUDE

(Interno)

Paredes Martínez, Yolanda

México

Universidad Nacional Autónoma

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

Teplitzky mMallon, Ian

Polonia

Uniwersytet Adam Mickiewicz

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

Conforme o establecido no apartado 6 do artigo 8 da Convocatoria de Mobilidade, contra a resolución que aprobe a listaxe definitiva poderase interpoñer un recurso de alzada ante o reitor. A resolución do dito recurso esgotará a vía administrativa e contra ela poderase presentar un recurso de reposición ou recurso contencioso administrativo nos prazos e formas previstos na Lei reguladora do procedemento administrativo común.

Ferrol a 9 de marzo de 2018

Manuela del Pilar Santos Pita

Responsable de Relacións Internacionais do Centro 

Documentación anexa:

Convocatoria

Resolución