Secretaría Xeral do Tribunal Constitucional. Convocatoria de bolsa de formación en biblioteconomía e documentación relacionada cos fondos bibliográficos do Tribunal Constitucional. Dirixidas a persoas egresadas, cun mestrado o doutorado en Biblioteconomía e Documentación ou similar.
https://www.boe.es/…/di…/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6847.pdf