Proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de Aquiveiros/as, Bibliotecarios/as e Arqueólogos/as
https://boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1287.pdf