Prazas de persoal funcionario para a Deputación de Lugo: Técnico/a Superior en Arquivística, Psicólogo/a, Técnico/a de información profesional para demandantes de emprego,Técnico/a de xestión medio ambiental, Enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15590.pdf?fbclid=IwAR3Jfa1c2KUWDJyjYUIWJGe02E1KNtnvgkVdKsUAVo7I5gvWznBaROj5KdU