Bases e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de Técnico/a de biblioteca
https://apobra.sedelectronica.es/board