O Proxecto de Plan de Acción Titorial de curso 2019/2020 da Facultade de Humanidades e Documentación inclúe como novidade a creación da figura de alumnado-mentor co obxectivo de establecer un sistema de titoría entre iguais apoiando ao alumnado de nova incorporación.

A elección do alumnado mentor farase entre o alumnado que está a realizar 3º ou 4º curso do Grao en Humanidades ou do Grao en Información e Documentación. No caso de concorrer un número demasiado elevado 8 de persoas, empregarase como criterio de selección a nota media do expediente académico. O alumnado elixido realizará as tarefas de mentorización entre o alumnado das diferentes titulacións do centro.

A participación no programa de alumnado-mentor será recoñecida con un 1 crédito ECTS, tal e como recolle a Resolución reitoral da UDC pola que se establecen as actividades polas que se recoñecen créditos nos estudos de grao, pola participación en actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias e de cooperación (RR 16/10/2017).

As persoas que desexen participar, deberán enviar un correo electrónico informando do seu interese a decanato.humanidades@udc.es antes do luns 25 de novembro ás 14:00.