O 12 de marzo de 2019 reuniuse a Comisión de Selección para resolver a convocatoria de tres bolsas de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol. Logo de avaliar as solicitudes presentadas, acórdase publicar a listaxe definitiva de adxudicatarios das ditas bolsas.


PERSOA ADXUDICATARIA (PUNTUACIÓN TOTAL)

  • PARDAVILA COUCE, ALEJANDRA (6.14)
  • MONTERO LÓPEZ, JUAN MANUEL (5.94)
  • LÓPEZ SÁNCHEZ, SAMUEL (5,75

Contra esta resolución, a persoa interesada poderá interpoñer un recurso de reposición perante o reitor, no prazo dun mes, que se contará a partir do dia seguinte ao da publicación desta resolución napáxina web da Facultade da UDC e na sede electrónica.

Ferrol, 20 de marzo de 2019

O reitor

Julio Abalde Alonso

Anexos

Resolución asinada en formato PDF