O plan est谩 en revisi贸n permanente en funci贸n da evoluci贸n dos feitos e da nova informaci贸n de que se dispo帽a respecto da enfermidade e das instruci贸ns que se reciban das autoridades competentes. Por茅n, a s煤a URL non mudar谩 polo que pode ser almacenada nos marcadores do navegador:

https://humanidades.udc.es/images/stories/documentos/HYD-covid-19.pdf

A normativa da UDC de aplicaci贸n 茅 a seguinte:

A continuaci贸n, presentamos un resumo de medidas fronte 谩 covid-19 na Facultade de Humanidades e Documentaci贸n.

Docencia na aula

Expl铆case con detalle no plan de docencia para el curso 2021/2022. Adem谩is, 茅 relevante a composici贸n dos grupos de docencia e a distribuci贸n de grupos en aulas.

Horarios

Os horarios do alumnado planific谩ronse para que a entrada no centro se realice de xeito escalonado. A duraci贸n das clases de docencia ser谩 de 90 ou 120 minutos. Os docentes deben entrar e sa铆r da aula 5 minutos antes do inicio e do fin para permitir a ventilaci贸n das aulas

Exames

Os exames finais ser谩n presenciais nas aulas habilitadas para iso. As probas de avaliaci贸n continua poder谩n ser na aula en todos os casos se o profesor ou profesora encargado as铆 o decide. A Aula Magna non estar谩 dispo帽ible para ningunha actividade fora de horario lectivo ao ser a aula de docencia tanto expositiva como interactiva dos grupos m谩is numerosos do centro.

Aforo dos espazos

Todos os espazos da Facultade contan con carteis indicando as capacidades m谩ximas mantendo a distancia interpersoal de seguridade. Nas aulas con bancos fixos est谩n sinalizados os pupitres que non se poden usar. Nas demais aulas est谩n os postos xustos para non superar o aforo.

Entrada e sa铆da ao centro

As portas de entrada e sa铆da at贸panse rotuladas e ben diferenciadas para facilitar o fluxo de estudantes e traballadores ao centro. Entrarase pola porta principal e sairase polas portas traseiras de emerxencia.

Corredores

Co fin de garantir a distancia de seguridade nos desprazamentos polo centro colocouse sinalizaci贸n horizontal no chan indicando as direcci贸ns de circulaci贸n. Do mesmo xeito at贸panse sinalizadas as escaleiras. D茅bese circular sempre pola dereita. Dado que o ancho dos corredores non permite manter a distancia interpersoal de seguridade, o uso de m谩scara 茅 obligatorio nos desprazamentos polo centro.

Ascensores

O uso dos ascensores 茅 individual. So se utilizaran en caso de necesidade e te帽en prioridade persoas embarazadas ou con limitaci贸ns de mobilidade.

Aseos

Os aseos contan con carteis informativos limitando a s煤a capacidade e sobre como lavar as mans de forma correcta. Instal谩ronse dispensadores de xel hidroalc贸lico e de papel para secado de mans. Os secadores de mans at贸panse fora de servizo.

Xel hidroalc贸lico

Instal谩ronse dispensadores de xel hidroalc贸lico en puntos estrat茅xicos da Facultade como nas entradas das aulas, corredores e aseos. O persoal dos distintos servizos conta con dispensadores de uso restrinxido.

Aulas

A Aula Magna ten a entrada pola porta que est谩 m谩s preto do posto do profesor, e ten a sa铆da polo fondo da aula.

Nas aulas con bancos fixos est谩n sinalizados cun distintivo vermello os asentos que deben quedar baleiros para manter a distancia de seguridade interpersoal. Nas demais aulas est谩n os postos xustos para non superar o aforo. 

As fiestras e portas das aulas estar谩n abertas por defecto. No caso de pechalas durante a clase, o profesor ou profesora deber谩 asegurarse que, ao finalizaren, queden abertas para permitir a ventilaci贸n.

Cada aula dispor谩, no posto do profesor, de panos desinfectantes para utilizar antes e despois do uso dos equipos de uso com煤n (por exemplo: teclado, rato, mando do proxector).

M谩scara

脡 obrigatorio o uso da m谩scara para todas as persoas que accedan ao centro e en todos os espazos do centro, durante a permanencia no mesmo, seguindo as recomendaci贸ns da autoridade sanitaria e a normativa vixentes en cada Comunidade Aut贸noma, e insistindo na s煤a correcta utilizaci贸n.