09/05/2019 Convocatoria de bolsa de formación en biblioteconomía e documentación.Dirixidas a persoas egresadas, cun mestrado o doutorado en Biblioteconomía e Documentación ou similar

Secretaría Xeral do Tribunal Constitucional. Convocatoria de bolsa de formación en biblioteconomía e documentación relacionada cos fondos bibliográficos do Tribunal Constitucional. Dirixidas a persoas egresadas, cun mestrado o doutorado en Biblioteconomía e Documentación ou similar.
https://www.boe.es/…/di…/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6847.pdf

30/04/2019 Universidade de Santiago de Compostela. Convocatoria de probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6419.pdf?fbclid=IwAR13Vx8EIpRcMSIEg6DJQYTjS6ZnpgteV5Yp9SArU1u_PvFqBjTsPUJCDJg

17/04/2019 Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeeal de acceso libre e promoción interna, no Corpo de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5833.pdf?fbclid=IwAR3FipFLa9kfzQJdqVTp_uP4i99Ryq58rm23Uvunaaayq78ZXRJ1HToh4WU

 

22/04/2019 Convocatoria de oposición para o corpo de Arquiveiros/a-Bibliotecarios/as das Cortes Xerais, turno libre, restrinxido e de discapacidade.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5967.pdf?fbclid=IwAR1byaX4uWofUcaeRIWf9l-02dW1PYdV9wX1Uu-ohi5e4JPh3SQWu8diSa4

10/04/2019 Concello de A Capela (A Coruña). Convocatoria dunha praza de Bibliotecario/a–Arquiveiro/a

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5371.pdf?fbclid=IwAR2gFOvJr0a7auG-KSarp_wsSFsAVBuXp8D5s3HUBq_9b49mXK_cSofFqjs