19/06/2018 Concello de Arzúa. Anuncio das bases que rexirán a convocatoria para a selección dun/ha auxiliar de biblioteca

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/15/2018_0000004326.html