24/04/2018 BOE bolsas para a formación práctica en Documentación, Biblioteconomía e Arquivística

Mesa do Congreso dos Deputados, porlo que se convocan bolsas para a formación práctica en Documentación,
Biblioteconomía e Arquivística

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5297.pdf