Mobilidade internacional 2018/2019 - Listaxe definitiva da 1ª convocatoria

Listaxe definitiva da 1ª convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2018/2019

APELIDOS E NOME

PAÍS

INSTITUCIÓN

ORDEN

DURACIÓN

(Semestres revistos)

INICIO (Semestre)

ESTADO DA SOLICITUDE

(Interno)

Paredes Martínez, Yolanda

México

Universidad Nacional Autónoma

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

Teplitzky mMallon, Ian

Polonia

Uniwersytet Adam Mickiewicz

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

Conforme o establecido no apartado 6 do artigo 8 da Convocatoria de Mobilidade, contra a resolución que aprobe a listaxe definitiva poderase interpoñer un recurso de alzada ante o reitor. A resolución do dito recurso esgotará a vía administrativa e contra ela poderase presentar un recurso de reposición ou recurso contencioso administrativo nos prazos e formas previstos na Lei reguladora do procedemento administrativo común.

Ferrol a 9 de marzo de 2018

Manuela del Pilar Santos Pita

Responsable de Relacións Internacionais do Centro 

Documentación anexa:

Convocatoria

Resolución