Mestrado en Patrimonio Cultural

 

No curso académico 2014-15 xa non se imparte este mestrado.

Para calquera información sobre finalización de estudos diríxase ó coordinador do mestrado

 

Contacto

Coordinador do Mestrado

Juan Luis Montero Fenollós
Correo electrónico: fenollos@cdf.udc.es
Tfno: 981-167000 Ext: 3700 o 3833

Blog de Noticias del Máster

Comisión

Juan Luis Montero Fenollós, presidente

Cristina Ramos Mesías, secretaria

Manuel José Recuero Astray, vocal

Víctor Alonso Troncoso, vocal

José Luis Tasset Carmona, vocal

Información académica

Listado de profesores [27 KB]

Plan de estudio [26 KB]

Normativa Traballo Fin de Mestrado [12 KB]Baremo para solicitudes de admisión

Baremo aprobado pola Comisión de selección para a valoración de solicitudes de acceso a mestrado de “Patrimonio cultural: a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal” baseándose nos criterios de selección y admisión considerados na súa memoria

- A adecuación da titulación aos obxectivos do mestrado.- Será ata o 9 %, e valorarase con 9 puntos ás titulacións da Área de Humanidades e CC Xurídicas e Sociais e con 4,5 puntos ao resta das titulacións.
- O nivel do expediente académico.- Será ata 70 %, en función das cualificacións obtenidas e sen ponderación algunha.
- As cualificacións nas materias relacionadas coas materias obrigatorias do mestrado.- Será ata o 14 %, sendo al cualificacións de aprobado valoradas con 0,50, as de notable con 0,75 e os sobresaintes e matrículas de honor con 1,00.
- A experiencia investigadora/docente no ámbito do mestrado.- Será ata o 5%.
- O curriculum vitae no seu conxunto.- Será do 2 % e valorarase os coñecementos de galego, portugués e outros idiomas modernos.