Reconocimientos Humanidades

RECOÑECEMENTOS DE GRADUADOS EN HUMANIDADES (HASTA 2014-2015, 710G01V01) AO GRAO EN HUMANIDADES (DESDE 2015-2016)

2015-2016

1º Curso primeiro (1º) cuadrimestre

1. 710G01071: Antropología Socio–cultural (710G01001: Introdución á Antropoloxía Sociocultural)

2. 710G01002: Introdución a la Historia (710G01002 Introducción á Historia)

3. 710G01004: Informática Aplicada (710G01004: Informática Aplicada)

4. 710G01017-710G01072: Introdución a la Ética (710G01017: Introdución á Ética: Cidadanía e Democracia)

5. 710G01073: Gestión de la información: Fundamentos y teoría (710G01005 Fundamentos de Teoría e Xestión da Información)

1º Curso segundo (2º) cuadrimestre

1. 710G01007: Sociología (710G01007: Socioloxía)

2. 710G01076: Archivística

3. 710G01074: Técnicas Historiográficas (no existe no actual Gráo, mais si na Diplomatura de Biblioteconomía e Documentación, como “Técnicas historiográficas da investigación documental”).

4. 710G01075: Bibliografía y Fuentes de Información

5. 710G01006: Sistemas de Conocimiento: Filosofía, Ciencia y Tecnoloxía (710G01006: Sistema do Coñecemento: Filosofía. Ciencia e Tecnoloxía)

2016-2017

2º Curso primer (3ª) cuatrimestre

1. 710G02011: Documentación General

2. 710G02012: Biblioteconomía

3. 710G02015: Informática documental

4. 710G01008: Gestión de Empresas y de Instituciones Culturales (710G01008: Xestión de Empresas e Institucións Culturais)

5. 710G01018: Literatura Gallega (710G01018: Literatura Galega)

2º Curso segundo (4º) cuatrimestre

1. Prehistoria e Historia Antiga de Oriente (materia nova, implántase o ano que ven, non ten código)

2. Historia Antiga de Grecia y Roma (materia nova, implántase o ano que ven, non ten código) (710G01011: Historia Antiga)

3. 710G01013: Historia del Arte clásico (710G01013: Historia da Arte Clásica)

4. 710G01012: Pensamiento Filosófico Griego (710G01012: Pensamento Filosófico Grego)

5. 710G01014: Literatura Latina Antigua y Medieval (710G01014: Literatura Latina Antiga e Medieval)

2017-2018

3º Curso primer (5º) cuatrimestre

1. 710G01016: Historia Medieval (710G01016: Historia Medieval)

2. 710G01019 : Historia del Arte Medieval (710G01019: Historia da Arte Medieval)

3. 710G01003: Geografía Humana (710G01003: Xeografía Humana)

4. 710G01020: Fuentes histórico documentales de la Edad Media (710G01020: Fontes Histórico-Documentais da Idade Media)

5. 710G01022: Ética Moderna y Contemporánea (710G01022: Ética Moderna e Contemporánea)

3º Curso segundo (6º) cuatrimestre

1. 710G01024: Historia Moderna

2. 710G01029: Geografía Regional

3. 710G01023: Historia del Arte Moderna (710G01023: Arte Moderna)

4. 710G01027: Sociología de la Cultura y del Patrimonio (710G01027: Socioloxía da Cultura e do Patrimonio)

5. 710G01021: Historia de América y de la Expansión europea  (710G01021: Historia de América e da Expansión Europea)

2018-2019

4º Curso primeiro (7º) Cuatrimestre

Obrigatorias (6 ECTS):

1. 710G01026: Historia Contemporánea (710G01026: Historia Contemporánea)

2. 710G01028: Historia del Arte Contemporáneo (710G01028: Arte Contemporánea)

3. 710G01025: Antropología Social y problemas actuales (710G01025: Antropoloxía Social e Problemas Actuais)

4. 710G01032: Filosofía da Ciencia y de la Tecnoloxía (710G01032: Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía)

5. 710G01039: Historia de España Contemporánea (710G01039: Historia de España Contemporánea)

4º Curso segundo (8º) cuatrimestre

Obligatorias (6 ECTS):

1. 710G01030: Hermenéutica filosófica (710G01030: Hermenéutica filosófica)

2. 710G01038: Trabajo fin de Grado (TFG)

2018-2019

Optativas (4,5 ECTS) entre todas se seleccionan tres:

1. 710G01041 Historia de Galicia (710G01041: Historia de Galicia)

2. 710G01036: Mitología clásica (710G01036: Mitoloxía Clásica)

3. 710G01035: Historia de las religiones (710G01035: Historia das Relixións)

Optativas (4,5 ECTS) (continuación):

4. 710G01037: Antropología social aplicada (710G01037: Antropoloxía Social Aplicada)

5. 710G01034: Geografía Humana de Galicia (710G01034: Xeografía Humana de Galicia)

6. 710G01042: Geografía Regional de Galicia (710G01042: Xeografía Rexional de Galicia)

7. El cine y las Humanidades (O Cine e as Humanidades) Sin código aún, materia nova.

8. 710G01043: Museología (710G01043: Museoloxía)

9. 710G01040: Ética Aplicada y Deontología Profesional (710G01040: Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional)

10. 710G01015: Arqueología y Numismática (710G01015: Arqueoloxía e Numismática)

11. Humanidades Digitales (Humanidades Dixitais) Sin código aún, materia nova.

12. 710G01031: Prácticum  (710G01031: Practicum (Prácticas Externas))

  • En rojo están as materias non recoñecidas ao non ter equivalentes no grao antigo.
  • En verde as recoñecidas de forma automática por compartir nomes e contidos.

Ferrol, 11 de setembro de 2015.

 


Licenciados en Humanidades 710112